Árbitro País V E D
Sergey Lapochkin 5 1 3 1 1 0 0 0
Evgeniy Turbin 4 0 3 1 1 0 0 0
Vitaliy Meshkov 3 0 2 1 0 0 0 0
Vladislav Bezborodov 2 0 2 0 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 2 0 1 1 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 2 1 1 0 0 0 0 0
Andrew Davey 1 1 0 0 1 0 0 0
Ferenc Karakó 1 1 0 0 1 0 0 0
Dumitri Muntean 1 1 0 0 1 0 0 0
Sándor Andó-Szabó 1 1 0 0 0 0 0 0
Anton Anopa 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Eskov 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Christopher Jäger 1 0 0 1 0 0 0 0
Morten Krogh 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgios Kyzas 1 0 0 1 0 0 0 0
Manfredas Lukjančukas 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolas Neokleous 1 1 0 0 0 1 0 0
Árbitro País V E D
Pavel Orel 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Panin 1 1 0 0 0 0 0 0
Bardhyl Pashaj 1 1 0 0 0 0 0 0
Irfan Peljto 1 1 0 0 0 0 0 0
Urs Schnyder 1 0 1 0 0 0 0 0
Alper Ulusoy 1 1 0 0 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 0 0 1 0 1 0 0
Mikhail Vilkov 1 0 1 0 0 0 0 0