Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Kanta Chiba 136' 3 1 2 1 - - - -
Kaito Fujii 224' 3 2 1 - - - - -
Shunsuke Mito 152' 3 1 2 - - - - -
Keita Nakano 159' 3 2 1 2 1 - - -
Shinya Nakano 164' 3 1 2 - - - - -
Hikaru Naruoka 198' 3 2 1 - - - - -
Maaya Sako 188' 3 2 1 - 1 - - -
Katsuyuki Tanaka 141' 3 2 1 2 - - - -
Haruki Toyama 198' 3 2 1 - - - - -
Takumi Tsukui 210' 3 2 1 - - - - -
Yudai Fujiwara 98' 2 1 1 - - - - -
Ryota Kamihashi 106' 2 2 - 2 - - - -
Yota Komi 64' 2 1 1 1 - - - -
Yosuke Murakami 136' 2 2 - 1 - - - -
Rio Omori 126' 2 1 1 1 - - - -
Masato Sasaki 180' 2 2 - - - - - -
Rikito Sugiura 130' 2 2 - 2 - - - -
Shuto Tanabe 118' 2 2 - 2 - - - -
Kakeru Yamauchi 152' 2 2 - 2 - - - -
John Higashi 90' 1 1 - - - - - -